چراغ های جمساز

جمساز
گروهردیفشرح کالاقیمت بریالتعداد کارتن
پژو4051چراغ جلو بدون لامپ با لنز PC35530004
2لنز چراغ جلو PC40
3چراغ جلو بدون لامپ با لنزایرانی35530004
4خطر بدون سوک و لامپ دودی معمولی2019241900012
5سوکت خطر ۲۰۱۹112200048
6راهنمای بدون سوکت و لامپ قدیم65500024
7راهنمای بدون سوکت و لامپ جدید63000024
8سوکت راهنمای قدیم و جدید378000100
9ترمز سوم پژو۴۰۵ آردی روا بدون لامپ و سوکت169100024
10راهنمای جانبی پژو۴۰۵ روا اردی بدون سوکت و لامپ470000240
پژو RD11خطر بدون سوکت و لامپ287700012
12سوکت خطر121400072
پژو20613چراغ جلو بدون لامپ با موتور77470004
14چراغ جلو بدون موتور و  لامپ استیل و دودی61060004
15خطر هاچبک و صندوقدار جدید بدون سوکت و لامپ39750004
16سوکت خطر بدون واشر86900080
خطر بدون سوکت و لامپ با واشر1644000
پژو پارس17چراغ جلو بدون لامپ استیل و دودی63570004
18خطر بدون سوکت و لامپ291100012
19سوکت خطر
20مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ245700012
21سوکت مه شکن جلو سمند سورن549000100
22ترمز پارس و RD و روآ بدون لامپ و سوکت169100024
23راهنمای جانبی پارس RD و روآ بدون سوکت و لامپ460000240
پژو پارس ELX24خطر بدون سوکت و لامپ سفید و دودی287100012
25ترمز سوم با لامپ و سوکت بژ و خاکستری298200024
سمند26چراغ جلو بدون لامپ68560004
27خطر صندوق بدون دسته سیم ، سوکت و لامپ معمولی و دودی240400012
28دسته سیم (سوکت) خطر صندوق739000200
29خطر بدنه بدون سوکت و لامپ معمولی و دودی227100012
30سوکت خطر بدنه60600025
31مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ197000012
32ترمز سوم با لامپ و سوکت بژ و خاکستری242700024
33راهنما جانبی نارنجی بدون سوکت و لامپ465000240
سمند SE34خطر بدنه بدون سوکت و لامپ255300012
35دسته سیم ( سوکت ) خطر بدنه859000200
36خطر صندوق بدون سوکت و لامپ214500012
37دسته سیم (سوکت) خطر صندوق795000200
سمند سورن38چراغ جلو بدون لامپ124100004
39مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ243500012
40ترمز سوم با لامپ و سوکت بژ و خاکستری24
41راهنما جانبی سفید بدون سوکت و لامپ240
پراید صبا42چراغ جلو بدون لامپ30350008
43موقعیت بدون دسته سیم، سوکت و لامپ64800024
44دسته سیم (سوکت) راهنما100
14145چراغ جلو بدون لامپ 14130300008
46موقعیت بدون دسته سیم، سوکت و لامپ 14164800024
13247چراغ جلو بدون لامپ و موتور تنظیم دستی 13257250004
48مه شکن جلو بدون لامپ و سوکت 111205300012
مه شکن جلو با لامپ و سوکت 1113053000
11149چراغ جلو بدون لامپ با موتور69520004
50چراغ جلو بدون لامپ و موتور54970004
51خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ251600012
52مه شکن عقب بدون لامپ و دسته سیم102600012
53ترمز سوم بدون لامپ و سوکت115300096
54دسته سیم سوکت  خطر1420000200
پراید13155چراغ جلو بدون لامپ با موتور64760004
56چراغ جلو بدون لامپ با اتومات دستی48640004
57چراغ جلو بدون لامپ با موتور47500004
58خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ24270008
59دسته سیم (سوکت) خطر1514000200
وانت پراید15160خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ222200012
61دسته سیم (سوکت) خطر151 وانت1643000200
تیبا 1 و 262چراغ جلو بدون لامپ با موتور72760004
63چراغ جلو بدون لامپ و موتور59970004
64خطر بدون دسته سیم سوکت و لامپ تیبا229830004
65مه شکن جلو بدون سوکت و لامپ225600012
66مه شکن عقب بدون لامپ و دسته سیم تیبا2146800012
67ترمز سوم بدون لامپ و سوکت تیبا2156800072
68دسته سیم (سوکت) خطر تیبا21154000200
ال9069چراغ جلو بدون لامپ68830004
70خطر بدون سوکت و لامپ32330004
71سوکت خطر97500025
72مه شکن عقب بدون لامپ و دسته سیم102600012
دوو73چراغ جلو بدون لامپ73820004
74خطر بدون سوکت و لامپ55080004
75سوکت خطر258100025
76راهنما بدون سوکت و لامپ160900024
77لنز چراغ جلو10

. لطفا در صورت داشتن سفارش مشخصات و تعداد درخواستی را در 09199396112 از طریق صفحات اجتماعی مجازی ( در صفحه اصلی فروشگاه ) یا SMS ارسال کنید. در اسرع وقت جوابگوی شما خواهیم بود و برای شما پیش فاکتور ارسال خواهد شد.